Comuna Olcea
Înapoi la:HomeSunteţi la:PROIECTE şI INVESTIţII
Olcea, nr. 35, 417355 +40 0259-310.881 registratura@comunaolcea.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 

Obiective investiționale

 OBIECTIVE SPECIFICE ȘI ACȚIUNI PROPUSE   TS   TM   TL 
 MEDIU      
 Managementul deșeurilor      
 Implementarea unui porgram de colectare selectivă a deșeurilor
     √
 Implementarea unor proiecte de educație ecologică pentru protecția mediului înconjurător
     √
 Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele impactului negativ al poluării
     √
 Campanii asupra gestionării durabile a terenurilor și protecției mediului, aplicarea de tehnologii prietenoase mediului și utilizarea energiilor regenerabile
   √  √
 Conservarea și ameliorarea biodiversității ecosistemelor forestiere
   √  
 Susținerea aplicării programelor de refacere a pădurilor slab productive și degradate prin optimizarea compozițiilor și promovarea speciilor valoroase indigene
   √  
 Valorificarea superioară a lemnului și a altor produse ale pădurii în concordanță cu principiile și exigențele dezvoltării durabile ( calitatea produselor, protecția mediului și asigurarea protecției muncii )
   √  √
 CAPITAL ANTROPIC      
 Agricultură      
 Acordarea de servicii de consiliere agricultorilor    √  
 Informarea acestora cu privire la posibilitatea desfășurării unor activități non-agricole
 √    
 Stimularea producțiilor ecologice    √  
 Informarea cu privire la facilitățile oferite de constituirea grupurilor de producători    √  
 Industrie și Comerț      
 Acordarea de facilități investitorilor prin amenajarea spațiilor aflate în proprietatea statului și asigurarea utilităților
necesare
 √    
 Crearea de parteneriate viabile care să ducă la punerea în valoare precum și la exploatarea potențialului zonei.  √    
 Realizarea unui material de promovare a zonei    √  
 Informarea cetățenilor cu privire la oportunități de dezvoltare a unor afaceri non-agricole    √  
 Atragerea/menținerea tinerilor în mediul rural    √  
 Turism și agroturism      
 Realizarea de pliante de promovare a zonei    √  
 Amenajarea de trasee turistice    √  √
 Promovarea turismului sportiv ( pescuit, ciclism, parapanta, calarie, vânatoare )    √  
 Promovarea ecoturismului    √  
 Amenajarea unui spatiu de campare, spatii de parcare, adaposturi , puncte de prim ajutor, iluminat    √  √
INFRASTRUCTURĂ      
Alimentare cu apă      
Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă  √    
 Rețea de canalizare și stație de epurare      
 Realizarea rețelei de canalizare și stație de epurare    √  
 Energie      
 Extinderea rețelei de curent electric    √  
 Dotarea cu echipamente de energie regenerabilă pentru unitățile de interes public      √
 Drumuri      
 Modernizarea drumurilor din comună  √    
 Repararea și modernizarea rețelei stradale și a drumurilor vicinale prin betonare sau asfaltare
 √    
 Dotarea drumurilor și străzilor cu trotuare dalate sau betonate  √    
 Amenajarea șanțurilor și rigolelor pentru colectarea apei meteorice    √  
 Construirea și/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor agricole de exploatație, inclusiv lucrări de marcare, semnalizare și avertizare  √    
 Construirea și modernizarea drumurilor de exploatație care să asigure accesul nerestricționat la exploatațiile agricole      √
 Construirea și/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor forestiere, inclusiv lucrări de marcare, semnalizare și avertizare    √  
 Rețea de alimentare cu gaze      
 Realizarea rețelei de alimentare cu gaze    √  
 Renovarea satelor      
 Amenajarea fațadelor  √    
 Plantarea vegetației ornamentale  √    
 Amenajarea de locuri de joacă pentru copii și a spațiilor de recreere precum și a unor terenuri de sport  √    
 Amenajarea unor parcări și a stațiilor de autobuz  √    
 Amenajare spații pentru organizarea de târguri  √    
 Restaurarea, consolidarea și conservarea bisericilor (Restaurarea, consolidarea, și conservarea picturilor interioare).  √    
 Achiziționarea de costume populare și instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial    √  
 Modernizare primărie    √  
 Mediul socio-cultural      
Realizarea de campanii de informare în parteneriat cu instituțiile abilitate astfel încât cetățenii comunei să cunoască oportunitățile de dezvoltare a unei afaceri  √    
 Ocrotirea sănătății publice      
 Conștientizarea populației cu privire la necesitatea controalelor medicale preventive  √    
 Reabilitarea clădirii în care se află dispensarele și dotarea acestora cu aparate și instrumente conform nevoilor de
funcționare
   √  
 Atragerea de personal calificat în vederea asigurării unui serviciu medical de calitate prin crearea unor condiții stimulative    √  
 Asistență socială      
 Dezvoltarea serviciului de asistență socială    √  
 Viața asociativă      
 Înființarea unei organizații neguvernamentale în vederea realizării de evenimente  √    
 Educația și învățământul      
 Extinderi, reparații și modernizări la școli    √  
 Extinderi, reparații și modernizări la grădinițe    √  
 Completarea fondului de carte din toate unitățile de învățământ    √  
 Organizarea de tabere de creație destinate revitalizării meseriilor și artelor tradiționale
     √
 Crearea unor ateliere de practică în cadrul școlilor      √
 Atragerea de personal calificat în vederea asigurării unui serviciu educațional de calitate prin crearea unor condiții stimulative      √
 Cultură și sport      
 Reabilitarea clădirii în care se află biblioteca  √    
 Reabilitare, extindere și modernizare cămin cultural  √    
 Cămin cultural nou  √    
 Achiziționarea de cărți, dotarea cu calculatoare și asigurarea accesului la internet    √  
 Amenajarea unui spațiu destinat activităților sportive (teren de fotbal cu pistă de alergare, teren de tenis și unul mixt pt volei și baschet)    √  
 Amenajare sală de sport    √  
 Amenajare sală de gimnastică    √  
 Organizarea de competiții sportive    √  
 Organizarea de spectacole folclorice  √    
 Siguranța cetățeanului      
 Reabilitarea și dotarea postului de poliție    √  
 Îmbunătățirea dotărilor    √  
 Atragerea de personal competent în vederea asigurării unei siguranțe a cetățeanului prin crearea unor condiții stimulative    √  
 Administrația publică locală      
 Investiții pentru servicii de administrare locală (ex. dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciile de deszăpezire, întreținere spații verzi etc.)    √  
 Dotarea cu echipamente pentru serviciile publice de transport (ex. servicii de transport pentru persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, copii etc.).      √
 Crearea de parteneriate cu instituții publice sau alte administrații publice locale pentru creșterea oportunităților de accesare a fondurilor de finanțare interne și/sau externe  √    
 Formarea personalului în vederea asigurării unui nivel ridicat al performanțelor în administrația publică locală  √    
 Dotarea cu echipamente de birou în vederea asigurării eficienței muncii angajaților și a acordării unui serviciu public de calitate  √    
 Înființarea serviciului public on-line    √  
 
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: