Obiective investiţionale

 OBIECTIVE SPECIFICE ŞI ACŢIUNI PROPUSE   TS   TM   TL 
 MEDIU      
 Managementul deşeurilor      
 Implementarea unui porgram de colectare selectivă a deşeurilor
     √
 Implementarea unor proiecte de educaţie ecologică pentru protecţia mediului înconjurător
     √
 Campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la efectele impactului negativ al poluării
     √
 Campanii asupra gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii prietenoase mediului şi utilizarea energiilor regenerabile
   √  √
 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere
   √  
 Susţinerea aplicării programelor de refacere a pădurilor slab productive şi degradate prin optimizarea compoziţiilor şi promovarea speciilor valoroase indigene
   √  
 Valorificarea superioară a lemnului şi a altor produse ale pădurii în concordanţă cu principiile şi exigenţele dezvoltării durabile ( calitatea produselor, protecţia mediului şi asigurarea protecţiei muncii )
   √  √
 CAPITAL ANTROPIC      
 Agricultură      
 Acordarea de servicii de consiliere agricultorilor    √  
 Informarea acestora cu privire la posibilitatea desfăşurării unor activităţi non-agricole
 √    
 Stimularea producţiilor ecologice    √  
 Informarea cu privire la facilităţile oferite de constituirea grupurilor de producători    √  
 Industrie şi Comerţ      
 Acordarea de facilităţi investitorilor prin amenajarea spaţiilor aflate în proprietatea statului şi asigurarea utilităţilor
necesare
 √    
 Crearea de parteneriate viabile care să ducă la punerea în valoare precum şi la exploatarea potenţialului zonei.  √    
 Realizarea unui material de promovare a zonei    √  
 Informarea cetăţenilor cu privire la oportunităţi de dezvoltare a unor afaceri non-agricole    √  
 Atragerea/menţinerea tinerilor în mediul rural    √  
 Turism şi agroturism      
 Realizarea de pliante de promovare a zonei    √  
 Amenajarea de trasee turistice    √  √
 Promovarea turismului sportiv ( pescuit, ciclism, parapanta, calarie, vânatoare )    √  
 Promovarea ecoturismului    √  
 Amenajarea unui spatiu de campare, spatii de parcare, adaposturi , puncte de prim ajutor, iluminat    √  √
INFRASTRUCTURĂ      
Alimentare cu apă      
Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă  √    
 Reţea de canalizare şi staţie de epurare      
 Realizarea reţelei de canalizare şi staţie de epurare    √  
 Energie      
 Extinderea reţelei de curent electric    √  
 Dotarea cu echipamente de energie regenerabilă pentru unităţile de interes public      √
 Drumuri      
 Modernizarea drumurilor din comună  √    
 Repararea şi modernizarea reţelei stradale şi a drumurilor vicinale prin betonare sau asfaltare
 √    
 Dotarea drumurilor şi străzilor cu trotuare dalate sau betonate  √    
 Amenajarea şanţurilor şi rigolelor pentru colectarea apei meteorice    √  
 Construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor agricole de exploataţie, inclusiv lucrări de marcare, semnalizare şi avertizare  √    
 Construirea şi modernizarea drumurilor de exploataţie care să asigure accesul nerestricţionat la exploataţiile agricole      √
 Construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor forestiere, inclusiv lucrări de marcare, semnalizare şi avertizare    √  
 Reţea de alimentare cu gaze      
 Realizarea reţelei de alimentare cu gaze    √  
 Renovarea satelor      
 Amenajarea faţadelor  √    
 Plantarea vegetaţiei ornamentale  √    
 Amenajarea de locuri de joacă pentru copii şi a spaţiilor de recreere precum şi a unor terenuri de sport  √    
 Amenajarea unor parcări şi a staţiilor de autobuz  √    
 Amenajare spaţii pentru organizarea de târguri  √    
 Restaurarea, consolidarea şi conservarea bisericilor (Restaurarea, consolidarea, şi conservarea picturilor interioare).  √    
 Achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial    √  
 Modernizare primărie    √  
 Mediul socio-cultural      
Realizarea de campanii de informare în parteneriat cu instituţiile abilitate astfel încât cetăţenii comunei să cunoască oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri  √    
 Ocrotirea sănătăţii publice      
 Conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea controalelor medicale preventive  √    
 Reabilitarea clădirii în care se află dispensarele şi dotarea acestora cu aparate şi instrumente conform nevoilor de
funcţionare
   √  
 Atragerea de personal calificat în vederea asigurării unui serviciu medical de calitate prin crearea unor condiţii stimulative    √  
 Asistenţă socială      
 Dezvoltarea serviciului de asistenţă socială    √  
 Viaţa asociativă      
 Înfiinţarea unei organizaţii neguvernamentale în vederea realizării de evenimente  √    
 Educaţia şi învăţământul      
 Extinderi, reparaţii şi modernizări la şcoli    √  
 Extinderi, reparaţii şi modernizări la grădiniţe    √  
 Completarea fondului de carte din toate unităţile de învăţământ    √  
 Organizarea de tabere de creaţie destinate revitalizării meseriilor şi artelor tradiţionale
     √
 Crearea unor ateliere de practică în cadrul şcolilor      √
 Atragerea de personal calificat în vederea asigurării unui serviciu educaţional de calitate prin crearea unor condiţii stimulative      √
 Cultură şi sport      
 Reabilitarea clădirii în care se află biblioteca  √    
 Reabilitare, extindere şi modernizare cămin cultural  √    
 Cămin cultural nou  √    
 Achiziţionarea de cărţi, dotarea cu calculatoare şi asigurarea accesului la internet    √  
 Amenajarea unui spaţiu destinat activităţilor sportive (teren de fotbal cu pistă de alergare, teren de tenis şi unul mixt pt volei şi baschet)    √  
 Amenajare sală de sport    √  
 Amenajare sală de gimnastică    √  
 Organizarea de competiţii sportive    √  
 Organizarea de spectacole folclorice  √    
 Siguranţa cetăţeanului      
 Reabilitarea şi dotarea postului de poliţie    √  
 Îmbunătăţirea dotărilor    √  
 Atragerea de personal competent în vederea asigurării unei siguranţe a cetăţeanului prin crearea unor condiţii stimulative    √  
 Administraţia publică locală      
 Investiţii pentru servicii de administrare locală (ex. dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciile de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.)    √  
 Dotarea cu echipamente pentru serviciile publice de transport (ex. servicii de transport pentru persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi, copii etc.).      √
 Crearea de parteneriate cu instituţii publice sau alte administraţii publice locale pentru creşterea oportunităţilor de accesare a fondurilor de finanţare interne şi/sau externe  √    
 Formarea personalului în vederea asigurării unui nivel ridicat al performanţelor în administraţia publică locală  √    
 Dotarea cu echipamente de birou în vederea asigurării eficienţei muncii angajaţilor şi a acordării unui serviciu public de calitate  √    
 Înfiinţarea serviciului public on-line    √  
 
 
sus